Asia Law Society

Asia Law at NYU

Professor Jerome CohenProfessor Frank Upham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Researchers

 • Bich-Thu Boan
 • Changyi Han
 • Xin He
 • Qian Hu
 • Kazuko Ito
 • Myung-Soo Lee
 • Maggie Lewis
 • Zhen Liu
 • Eva Pils
 • Mingxin Wang
 • Daniel P. Yu
 • Bing Yu